Shiodadaira-Shinsupar Koun HATANO

Shiodadaira-Shinsu,

Oeuvre d'Art Originale

Titre Shiodadaira-Shinsu (#48057)
Origine OSAKA, Japan
Dimensions H. 57 x L. 80 cm

Collection Privée